Praktična kirurgija za fizioterapeute
Kratica: PKFFT635 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Igor Stipančić
Izvođači:
Opis predmeta: Klinički pregled kirurških bolesnika; priprema bolesnika za operaciju; postoperativna skrb.
Prepoznavanje komplikacija nakon operacije i ozljede. Imobilizacije u koštano-zglobnoj
kirurgiji. Neposredan postupak s bolesnikom nakon ozljeda lokomotornog sustava. Pristup
bolesniku nakon pojedinih operacijskih postupaka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Prpić, I. i sur.: Kirurgija za medicinare. Zagreb: Školska knjiga, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže