Tehnike facilitacije
Kratica: THFFT635 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Ana Pavlaković
Pred. Darko Milaščević
Izvođači:
Opis predmeta: Uloga fizioterapeuta u posredovanju, olakšavanju ili facilitaciji normalnih obrazaca pokreta u
bolesnika s neurološkim i drugim odstupanjima. Uloga osjetnih sustava u posredovanju i
usvajanju kvalitetnih obrazaca pokreta. Uloga, položaj, pritisak i kontrola terapeutovih ruku
prilikom primjene tehnika facilitacije. Prilagodba oblika i brzine kretanja karakteristikama i
mogućnostima bolesnika. Uvažavanje kinezioloških pitanja u provedbi tehnika facilitacije:
izbor baze oslonca, osiguranje mišićno-koštanih međuodnosa, kontrola dimenzija kretanja.
Korištenje pomagala u provedbi tehnika facilitacije. Izbor, demostracija i usvajanje praktičnih
tehnika facilitacije u različitim posturalnim položajima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grozdek, G., Maček. Z.: Osnove Bobath koncepcije ? Interna skripta za studente 2. godine smjera fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.
2. Grozdek, G., Maček, Z.: Fizioterapija u neurologiji ? nastavni tekst za studente fizioterapije i radne terapije. Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2001/2002. (udžbenik u pripremi)
3. Skočilić, S.: Rana kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti ? skripta za studente Visoke zdravstvene škole. Zagreb: Klinika za dječje bolesti, 1999.
Preporučena literatura:
4. Peath Rohlfs, B.: Efarungen mit dem Bobath ? Konzept: Grundlagen, Behandlung, Fallbeispiele. Stuttgart; New York: Thieme; 1999.
5. Bly, L., Whiteside, A.: Facilitation techniques based on NDT principles. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže