Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo
Kratica: ZDZFT635 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Organizacija zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Prikaz i primjena Zakona o
zdravstvenom osiguranju te pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o
zdravstvenom osiguranju. Prikaz i primjena Zakona o zaštiti prava pacijenta, te analiza
načela promicanja prava pacijenta. Prikaz i primjena Zakona o lijekovima i Zakona o
medicinskim proizvodima te pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o
lijekovima i zakona o medicinskim proizvodima. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenoj
zaštiti i pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ustavna
određenja u svezi osnovnih prava, te radno-pravna pitanja temeljem Zakona o radu i drugih
posebnih zakona. Odgovornost za neispravan proizvod prilikom pružanja zdravstvene
zaštite.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ustav Republike Hrvatske: ''Narodne novine'', broj 41/01 i 55/01
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju :"Narodne novine", broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04 i 177/04
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti: "Narodne novine", broj 121/03
4. Zakon o lijekovima: "Narodne novine", broj 71/07
5. Zakon o medicinskim proizvodima: "Narodne novine", broj 67/08
6. Zakon o zaštiti prava pacijenata: "Narodne novine", broj 169/04
7. Zakon o radu: ''Narodne novine'', broj 137/04
Preporučena literatura:
8. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 93/03, 158/03, 198/03, 81/04 i 174/04, kao i članak 103
9. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja "Narodne novine" broj 28/02 i 33/02 koji se primjenjuje do donošenja posebnih propisa kojima će se urediti pitanja njime regulirana)
10. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući ("Narodne novine", broj 26/96, 79/97, 31/99, 51/99 i 73/99)
11. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za provođenje zdravstvene njege u kući ("Narodne novine", broj 76/02)
12. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", broj 28/02)
13. Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu ("Narodne novine", broj 188/04)
14. Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti za 2003. godinu ("Narodne novine", broj 54/04)
15. Pravila i opći uvjeti ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene djelatnosti i razine zdravstvenih zavoda za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine ("Narodne novine", broj 68/04, 81/04 i 89/04)
16. Pravilnik o razvrstavanju, izdavanju, zahtjevima, ocjeni sukladnosti i očevidniku medicinskih proizvoda (''Narodne novine'', broj 54/05)
17. Pravilnik o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima (''Narodne novine'', broj 54/05)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže