Interna medicina
Kratica: IME6951Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Josip Vincelj
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove internističkih bolesti; bolesti respiratornog, kardiovaskularnog sustava, digestivnog, urogenitalnog, hematopoetskog, endokrinološkog i lokomotornog sustava sa aspekta etiologije, kliničke slike i tijeka bolesti, dijagnostičkih pretraga, liječenja, prognoze i komplikacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Vrhovac B. i sur. (2003.): Interna medicina, Naklada Ljevak. Zagreb 2. Vincelj J. (1998.): Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnih bolesti. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
2. 1. Kasper, D.L., Braunwald, E., Fauci, A.S., Hauser, S.L., Longo, D.L., Jameson, J,L. (2005): Harrison?s Principles of Internal Medicine. McGraw-Hill Company
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže