Kineziologija
Kratica: KIN6951L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Snježana Schuster
Izvođači: V. pred. Snježana Schuster ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Razvoj posture i posturalne adaptacije čovjekovog tijela. Normalan pokret - normalna funkcija i posturalna adaptacija te razlikovanje patološkog pokreta - patološke funkcije i posturalne adaptacije. Kineziološka analiza kralježnice. Kineziološka analiza glave, vrata i trupa u funkciji disanja. Kineziološka analiza ramenog obruča. Razumijevanje biomehaničkih mehanizama u normalnoj funkciji ramenog obruča. Kineziološka analiza lakta, podlaktice i šake. Uloga biomehaničkih mehanizama u analizi funkcije lakta i šake te razlikovanje fine i grube motorike šake. Kineziološka analiza zdjelice i zdjeličnog dna te zgloba kuka: Razumijevanje principa funkcioniranja zdjeličnog dna te primjenjivost u kliničkoj praksi. Kineziološka analiza koljena i stopala. Biomehaničke zakonitosti funkcije koljena i stopala te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije. Osobitosti najčešćih posturalnih odstupanja. Primjenjivost stečenih spoznaja u kliničkoj praksi za svaki segment tijela i cijeli organizam. Analiza uspravnog i sjedećeg stava tijela, analiza transfera, analiza hoda: mišićna aktivnost u ciklusu hoda, potrošnja energije u fazama hoda, vrste hoda, posturalna adaptacija pojedinih segmenata tijela u hodu.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Berne M. R., Levy N.M. (1993.): Fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada. 2. Filipović, V. (2001.): Držanje tijela (postura) i prilagodba držanja tijela (posturalna adaptacija). U: Jurinić, A. Mehanički uzrokovana križobolja. Zagreb: HZF. (13-24)
2. 1. Rybski, M. (2003): Kineseology for Occupational Therapy. Slack Incorporated 2. Perry J. F., Rohe D. A., Garcia A. O. (1996.): The Kinesiology Workbook. Philadelphia: F.A. Davis Company.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže