Osnove istraživanja i statistike
Kratica: OIS6951Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Melita Rukavina
V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
Izvođači: Pred. Janko Babić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Metodologija: Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; vrste istraživačkih nacrta; izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno opažanje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; izvori stručne literature; Samostalno provođenje istraživanja; Oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja.
Statistika: Osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; grupiranje rezultata; Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti; Normalna raspodjela i druge vrste distribucija; Standardizirani rezultati (z-vrijednosti); Pogreška aritmetičke sredine; Statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); Povezanost među podacima - korelacija.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Mejovšek M. (2003): Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 1. dio ? Poglavlja: od 1. do 4. (od 17. do 114. stranice) 93 stranice. 2. Petz B. (1997) Statistika za praksu. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sektor za kadrovske, pravne i obrazovne poslove.
Preporučena literatura:
2. 1. Marušić M., Petrovečki M., Petrak J., Marušić A. (2000): Uvod u znanstveni rad u medicini. Medicinska naklada. Zagreb. 2. Petz B. (1997): Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap. 3. Kolesarić, V., Petz, B. (2003): Statistički rječnik. Naklada Slap: Jastrebarsko
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže