Reumatologija
Kratica: REM6951L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Porin Perić
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u reumatologiju. Patohistologija reumatskih bolesti; dijagnostičke metode u reumatologiji, obilježja autoimunih bolesti i sustavnih bolesti vezivnog tkiva, reumatoidnog artritisa, juvenilnog kroničnog artritisa, psorijatičnog artritisa, Reiterove bolesti, ankilozantnog spondilitisa, degenerativnih bolesti zglobova, degenerativnih bolesti kralježnice, ekstraartikularnog reumatizma, metaboličkih bolesti kostiju i zglobova.
Rehabilitacija bolesnika s reumatoidnim artritisom.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Jajić I. (1997): Fizikalna medicina u reumatologiji. Zagreb: Medicinska naklada 2. Jajić I. (1995): Reumatologija. Zagreb: Medicinska naklada
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže