Stručna praksa I
Kratica: STP6951L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 45(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Tatjana Njegovan-Zvonarević
Izvođači: Pred. Andreja Bartolac ( Kliničke vježbe )
Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Stručna praksa I koncipirana je kao praktična nadogradnja na kolegije Metode procjene u radnoj terapiji, Osnove radne terapije, Komunikacijske vještine i Bioetika u radnoj terapiji odslušane kroz prvi semestar. Studenti su kroz navedene kolegije tijekom prvog semestra stekli određena stručna znanja i vještine kroz predavanja, seminarsku nastavu, te metodičke vježbe. Svrha stručne prakse u drugom semestru je uvježbavanje usvojenih znanja i vještina radno-terapijske procjene klijenta, uz korištenje specifičnih metoda i pristupa u radnoj terapiji, poštujući etička načela struke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Šimunović D. (2008.): Nastavi materijali ? interna skripta. Zdravstveno veleučilište, Zagreb. 2. Metode procjene u radnoj terapiji - Nastavni materijali (2009.). Zdravstveno veleučilište Zagreb
Preporučena literatura:
2. 1. Crepeau E. B., Cohn E. S., Schell B. A. (2003.): Willard & Spackman's Occupational Therapy. Lippnicott Williams & Wilkins (str. 277.-488.) 2. Europen Network for Occupational Therapy Higher Education (2008): Teaching and Learning: Activity Analysis and Occupational Mapping. A European Competence Based Model 3. Hemphill B. J. (2007.): Assessments in Occupational Therapy Mental Health: An Integrative Approach, Slack Incorporated 4. Hersch G. I., Lamport N. K., Coffey M. S. (2005.): Activity Analysis: Application to Occupation: Slack Incorporated
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže