Aktivnosti produktivnosti
Kratica: RVR6953Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. mr. sc. Dijana Škrbina
Izvođači: Pred. mr. sc. Dijana Škrbina ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Klasifikacija produktivnih aktivnosti. Uloga produktivnog rada u životu pojedinca.
Produktivnost s aspekta kronološke dobi, spola, poteškoće. Prevencija disbalansa u
dnevnim okupacijama. Analiza radnog mjesta. Čimbenici analize posla za utvrđivanje
potreba korisnika (specifikacija vještina i znanja zaposlenika, opis posla, mjerila
izvedbe). Diskriminacija osoba s invaliditetom u području rada. Organizacijske,
ponašajne, fizičke i socijalne barijere za zapošljavanje osoba s poteškoćama.
Zakonske regulative vezane uz rad, zaštitu na radu, te prava osoba s invaliditetom u
radnom odnosu. Principi, teorije i perspektive socijalne inkluzije za osobe sa
motoričkim, psihosocijalnim problemima i problemima mentalnog zdravlja.
Organizacijska politika i praksa u Republici Hrvatskoj. Strategije za promicanje
prakse zapošljavanja. Salijentnost rada. Analiza aktivnosti produktivnosti. Kontekst i
principi vokacijske rehabilitacije. Radni terapeut u vokacijskoj rehabilitaciji. Radnoterapijska
procjena produktivnog mjesta i planiranje radno-terapijske strategije unutar
vokacijske rehabilitacije. Radno-terapijski pristupi i trening u vokacijskoj rehabilitaciji.
Evaluacija radno-terapijskog učinka u području produktivnosti pojedinca.
Ergonomska prilagodba radnog mjesta. Strukturiranje/planiranje osobno-usmjerenih
programa podrške za zapošljavanje. Strategije podrške. Motivacija i radno terapijske
strategije za povratak na posao. Organizacijski sukobi i strategije rješavanja. Modeli
osposobljavanja za rad osoba s poteškoćama. Zapošljavanje uz podršku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Škrbina D. (2009.) Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište Zagreb
Preporučena literatura:
2. Evans H (2006.): Vocational rehabilitation for people with a diagnosis of schizophrenia: What evidence should be considered by occupational therapists? Mental Health Occupational Therapy; 11(1): 11-7
3. Mountain G., Carman S., Ilott I. (2006): Work rehabilitation and occupational therapy: a review of the literature. London: College of Occupational Therapists, 2002. 69p.
4. Kirsh B., Cokburn L., Gewurtz R. (2005.): Best practice in occupational therapy: Program characteristics that influence vocational outcomes for people with serious mental illnesses. Canadian Journal of Occupational Therapy, 72(5), 265- 279.
5. Becker D., Mercer R. E. (2003.): A working life for people with severe mental illness. Oxford: Oxford University Press
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže