Stručna praksa III (2)
Kratica: SPR6953L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 105(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. mr. sc. Dijana Škrbina
Izvođači:
Opis predmeta: Stručna praksa III koncipirana je kao praktična nadogradnja na sadržaje stručnih
kolegija prve, druge i treće godine studija. Naglasak u provedbi stručne prakse III je,
uz radno-terapijsku procjenu, planiranje i provedbu radno-terapijske intervencije,
također i evaluacija uspješnosti provedenih terapijskih postupaka. Studenti kroz
stručne kolegije prve, druge i treće godine studija stječu određena stručna znanja i
vještine kroz predavanja, seminarsku nastavu, metodičke, te kliničke vježbe. Svrha
stručne prakse III je uvježbavanje usvojenih znanja i vještina radno-terapijskog
procesa u različitim područjima struke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Škrbina D. (2009.). Nastavni materijali ? interna skripta. Zdravstveno veleučilište Zagreb
Preporučena literatura:
2. Meriano, C., Latella, D. (2007): Occupational Therapy Interventions: Function and Occupations. Slack Incorporated
3. Dunn, W.W. (2000): Best Practice Occupational Therapy: In Community Service with Children and Families. Slack Incorporated
4. Grieve J. (2000.): Neuropsychology for occupational therapists: assessment of perception and cognition. Oxford: Blackwell Science
5. Sohlberg M. M., Mateer C. A. (2001.): Cognitive rehabilitation, an integrative neuropsychological approach. New York: The Guilford Presss.
6. Šimunović D., Škrbina D. (2004.): ?Radna terapija u psihijatriji?, Medicus; UDK 61; ISSN 1330-013X; Vol 13; Br. 1.; Zagreb, 2004.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže