Aktivnosti samozbrinjavanja
Kratica: ASA6952Z Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Vjeročka Šantek
Izvođači: V. pred. Vjeročka Šantek ( Kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvid u aktivnosti samozbrinjavanja kao sastavnice dnevne okupacije zdrave populacije. Analiza aktivnosti samozbrinjavanja osoba različite kronološke dobi. Analiza aktivnosti samozbrinjavanja u odnosu na uloge u utjecaju okoline. Uloga aktivnosti samozbrinjavanja kod osoba s poteškoćama izvedbe zbog bolesti, ozljede ili trajne invalidnosti. Utjecaj okolinskih čimbenika na izvedbu aktivnosti osoba s poteškoćama. Prilagodba aktivnosti samozbrinjavanja klijentovim sposobnostima, potrebama i interesima. Definiranje i prilagodba pomagala za samozbrinjavanje u instituciji i izvaninstitucionalno. Procjena aktivnosti samozbrinjavanja primjenom standardiziranih-nestandardiziranih testova. Analiza aktivnosti samozbrinjavanja, planiranje i radno-terapijska intervencija te evaluacija.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šantek V. (2009.): Radno terapijski pristup samozbrinjavanju. Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište Zagreb
Preporučena literatura:
2. Christiansen C. (Ur). (2000): Ways of Living: Self-Care Strategies for Special Needs. AOTA
3. Dixon, M.W. (2000): Body Mechanics and Self-Care. Appleton and Lange
4. Martin, J. (1998): Eating Disorders, Food and Occupational Therapy. Wiley
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže