Neurofacilitacijska terapija
Kratica: NTE6952L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Gordana Grozdek Čovčić
Pred. Zdravko Maček
Izvođači: Pred. Zdravko Maček ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Uvod u neurofacilitacijsku terapiju: temeljni principi, pregled tehnika neurofacilitacije i povijesni razvoj, područje primjene neurofacilitacije. Primjenjena neurofiziologija: organizacija SŽS-a, putovi kontrole, motorička kontrola i učenje, senzomotorički, vizuelni i vestibularni sustav, neuroplastičnost. Normalni pokret: osnove normalnog pokreta, posturalni set, posturalna kontrola i selektivnost pokretanja, analiza posturalnih setova. Procjena u neurofacilitacijskoj terapiji: opći principi procjene, ICF, specifične metode procjene (testovi), nalaz. Tretman pacijenta: opći principi tretmana, specifične tehnike tretmana, ciljevi tretmana, pozicioniranje, transferi, principi facilitacije normalnog pokretanja. Posturalni set: praktična analiza posturalnog seta, površine oslonca i podupiranja, utjecaj gravitacije na držanje. Analiza sjedećeg posturalnog seta: oblici sjedenja, funkcionalne aktivnosti u sjedenju, facilitacija aktivnosti u sjedenju. Analiza ležećeg posturalnog seta: okretanje na bok, pozicioniranje, selektivnost zdjelice, selektivna aktivnost kuka i koljena. Analiza uspravljanja: uspravljanje iz ležanja u sjedenje, uspravljanje iz sjedenja u stajanje, važnost reakcija uspravljanja. Analiza stojećeg posturalnog seta: funkcija stajanja, prijenosi težina u stajanju, analiza i facilitacija hoda, facilitacija stabilnosti i selektivnosti hoda. Analiza funkcionalnog pokretanja gornjih ekstremiteta: skapulohumeralni ritam, selektivna ekstenzija lakta, analiza i facilitacija pokreta šake i prstiju, aktivnosti dnevnog života.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Maček Z. (2009.): Neurofacilitacija ? interna skripta. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
Preporučena literatura:
2. Grozdek G., Maček, Z. (2002): Fizioterapija u neurologiji ? nastavni tekst za internu upotrebu studenata fizioterapije i radne terapije. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
3. Martin, S. (2006): Teaching Motor Skills to Children With Cerebral Palsy And Similar Movement Disorders: A Guide for Parents And Professionals. Woodbine House
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže