Radna terapija sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom
Kratica: ZZD6952L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Vjeročka Šantek
Izvođači: V. pred. Vjeročka Šantek ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Opća deklaracija o ljudskim pravima. Konvencija o pravima djeteta. Pravo na preživljavanje, razvoj i sudjelovanje. Zaštitna prava: zanemarivanje, emocionalno zlostavljanje i njegova prevencija. Zaštitna prava: fizičko zlostavljanje. Zaštitna prava: seksualno zlostavljanje. Uloga vladinih i nevladinih sustava, institucija i pojedinaca u brizi za prava djeteta. Utjecaj zlostavljanja na psihosocijalnu prilagodbu. Strategije primarne i sekundarne prevencije. Radna terapija i primjena radno terapijskih postupaka tijekom procjene i tretmana. Radni terapeut kao član tima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šimunović D. (2009.): Radna terapija sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom. Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
2. Buljan-Flander, G., Kocijan-Hercigonja, D., Marko, M. (2003) Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Usluge d.o.o., Zagreb.
3. Buljan Flander, G., Karlović, A, Matijević Vrsaljko, LJ. (2003): 25 pitanja (i odgovora) za stručnjake o postupcima pri otkrivanju zlostavljanja djece, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Zagreb.
Preporučena literatura:
4. Maleš, D, Stričević I. (2004): Roditelji i prava djeteta, Udruženje Djeca prva, Zagreb.
5. Maleš, D, Stričević I. (2003): Mi poznajemo i živimo prava, FF Sveučilišta u Zagrebu, Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže