Specijalne teme u radnoj terapiji
Kratica: STR6952L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Edina Pulić
Izvođači: Pred. Edina Pulić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Radna terapija kod klijenata inficiranih HIV/AIDS-om. Utjecaj HIV virusa na okupacijske performanse (fizički, psihološki, kognitivni, socijalni efekti). Kulturološke promjene. Duhovnost. Gubitak i žalovanje. Predrasude i diskriminacije. Usluge koje zajednica pruža oboljelima. Procjena. Temeljna načela za intervenciju. Radno terapijska intervencija (fizičke, psihološke funkcije, djeca i obitelj oboljelih od AIDS-a, stres menadžment, kognitivne funkcije, produktivnost i slobodno vrijeme oboljelih).
Radna terapija i opekline. Klasifikacija opeklina. Utjecaj opeklina na okupacijske performanse. Stupnjevi oporavka (faza šoka, faza zacjeljivanja, faza rehabilitacije, kulturalne razlike). Uloga radnog terapeuta u tretmanu opeklina. Temeljna načela za intervenciju. Radno terapijska intervencija (prevencija kontraktura, funkcionalna rehabilitacija, tretman ožiljka, podrška, edukacija).
Radna terapija kod trauma gornjih ekstremiteta. Psihosocijalni utjecaj ozljede. Tretman boli. Tim. Temeljna načela za intervenciju. Edem. Osjet. Aktivnosti dnevnog života.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šimunović D. (2009.) Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište Zagreb
Preporučena literatura:
2. Turner A., Foster M., Johnson S. E. (2002.): Occupational Therapy and Physical Dysfunction- fifth edition
3. Johnson, A. J., Pizz,i M. (1991.): Productive Living Strategies for People with AIDS. Routledge
4. Mooney, M. (2009.) Occupational Therapy in Orthopediatrics and Trauma, WileyBlackwell
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže