Novi zagađivači ekosustava
Kratica: NZEKSSAS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Bošnir
Prof. dr. sc. Aleksandar Racz
Izvođači: Prof. dr. sc. Aleksandar Racz ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Poliklorirani dibenzodioksini i poliklorirani dibenzofurani kao zagađivači ekosustava.
Poliklorirani bifenili kao prekursori nastajanja PCDD i PCDP u ekosustavu.
Policiklički aromatski ugljikovodici u ekosustavu.
Akrilamid kao kontaminat vode i hrane.
N-nitrozamini kao nus-produkti u predmetima opće uporabe i nekim vrstama hrane.
3-mono-kloro propan diol kao kontaminat sojinih proizvoda.
Načini sprječavanja nastajanja navedenih kontaminanata u ekosustavu.
Vrste i načini provođenja monitoringa.
Vježbe se odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja; Metode i načini uzorkovanja tla, sedimenta, vode, zraka i hrane. Metode izolacije i kvantifikacije PCDD i PCDP, PCB, PAH, N-nitrozamina, Akrilaminda i 3-MCPD-a. Izrada plana monitoringa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dioxins and Dioxin-like Compounds in the Food Supply: Strategis to Decrease Exposure. The National Academies Press; 2003.
2. World Health Organization. Nitrates, Nitrites and N-nitroso Compounds. Genev: WHO; 1997. (Environmental Health Criteria;5)
3. Friedman M., Mottram D. Chemistry of Acrylamide in food. Springer: Berlin; 2005.
4. Landis W.G., Yo M. Environmental Toxicology: inpacts of cemicals upon ecological systems. CRC Press LLC: Florida;2004.
Preporučena literatura:
5. Meclellan R.O. Tabacco-Specific N-Nitrosamines. Recent Advances Chemical Industry Institute of Toxicology: North Carolina; 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže