Prehrambeni aditivi
Kratica: PRADSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 30(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Gordana Horvat
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasna Bošnir ( Predavanja )
Pred. Gordana Horvat ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Predmetom su obuhvaćeni prehrambeni aditivi i slične tvari (arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i enzimi) koji se namjerno dodaju hrani radi poboljšanja tehnoloških i senzorskih svojstava hrane. U hranu se dodaju tijekom tehnološkog postupka proizvodnje, pripreme, obrade, prerade, oblikovanja pakiranja, transporta i čuvanja. Aditivi se upotrebljavaju za bojanje, konzerviranje, sprječavanje oksidacije, emulgiranje, stabiliziranje, zgušnjavanje, želiranje, reguliranje kiselosti, pojačavanje okusa, zaslađivanje, poliranje, održavanje svježine, tretiranje brašna te druge namjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pravilnik o prehrambenim aditivima. Narodne Novine , 2004. (173)
2. Deshponde S.S. Handbook of Food Toxicology. Marcel Deker. Inc. New York, 2002.
Preporučena literatura:
3. Food Chemicals CodexNational Academy Press, Washington, D.C. 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže