Specijalistički rad
Kratica: SPRASSAS Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 180(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Aleksandar Racz ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Kroz specijalistički rad student primjenjuje znanja i vještina koje je usvojio tijekom studija i
koje treba primijeniti pri izradi rada. Temu specijalističkog rada student odabire sam.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura potrebna za izradu diplomskog rada/prema odabiru teme. Obavezna i preporučena literatura prema preporuci mentora i ona koja se koristila tijekom studija.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže