Veterinarski lijekovi u hrani
Kratica: VLUHSSAS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 30(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. dr. sc. Davorin Bažulić
Izvođači: Pred. Vladimira Leskovar ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Predmet obrađuje slijedeće tematske cjeline: Podjela veterinarskih lijekova. Specifična svojstva anabolika, kemoterapeutika, antibiotika i antiparazitika. Prisutnost veterinarskih lijekova (biorezidua) u mesu, proizvodima od mesa, mlijeku i mliječnim proizvodima, jajima, dječjoj hrani i medu. Zakonski propisi koji reguliraju primjenu veterinarskih lijekova i propisi koji reguliraju količine biorezidua u hrani.
Vježbe se odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja. Određivanje kloramfenikola iz mesa i mlijeka ELISA tehnikom. Određivanje kloramfenikola, streptomicina i gentamicina iz meda ELISA tehnikom i LC-MS tehnikom.
Određivanje sulfonamida i dječje hrane ELISA i LC-MS tehnikom
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama ostataka veterinarskih lijekova u hrani. Narodne Novine, 2005. (29)
2. Pravilnik o načinu provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda, te načinu njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj provjeri. Narodne Novine, 1998. (79)
3. Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla. Narodne Novine, 2004. (118)
4. Srebočan V. Veterinarski priručnik. Medicinska naklada, Zagreb, 1996.
5. Residues of Veterinary Drugs in Foods; Codex Alimentarius: FDA & WHO, Rome , 1996.
Preporučena literatura:
6. Asaj A. Higijena na farmi i okolišu. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže