Metali u okolišu
Kratica: MEUOSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 30(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Pred. dr. sc. Dario Lasić ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Kolegij obuhvaća opće dijelove toksikologije vezano uz djelovanje toksičnih metla na žive organizme te čovjeka. Obrađuje načine monitoringa metala u okolišu, kvantitativno određivanje metala korištenjem sofisticirane opreme namijenjene određivanju niskih količina metala iz okoliša (AAS tehnika i ICPS tehnika), te osnovna svojstva olova, kadmija, arsena, žive,kroma, nikla, cinka, aluminija, kositra, selena, željeza i mangana.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šarić M., Žuškin E. Medicina rada i okoliša. Medicinska naklada: Zagreb, 2002.
2. Duraković Z. i sur. Klinička toksikologija. Grafos:Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
3. Atanacković D., Simonić A. Opća farmakologija. Školska knjiga: Zagreb; 1991.
4. Srebočan V. Veterinarska toksikologija. Medicinka naklada:Zagreb; 1993.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže