Stanje i strategije zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj
Kratica: SORHSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 15(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Aleksandar Racz
Izvođači:
Opis predmeta: Politički, zakonodavni i institucionalni okvir praćenja stanja okoliša u RH. Dostupnost i kakvoća podataka. Ostvarivanje ciljeva strategije zaštite okoliša i Nacionalnog plana djelovanja za okoliš. Ocjena stanja s obzirom na slijedeće kategorije: Prostor i stanovništvo, Energetika, Industrija, Poljoprivreda, Šumarstvo, Ribarstvo i akvakultura, Promet, Kemikalije. Ocjena stanja s obzirom na pojedine sastavnice okoliša: Zrak, Klimatske promjene, Vode, Sustav javne odvodnje, Ekološko stanje morskog sustava i biološku kvalitetu mora, onečišćenje, kemijsku I fizičku degradaciju tla, Bioraznolikost, Otpad. Analizira se provedba politike zaštite okoliša na međunarodnoj razini, regionalnim i lokalnim razinama. Instrumenti I mjere politike zaštite okoliša. Ulaganje u zaštitu okoliša. Stanje okoliša RH analizira se u odnosu na europsko stanje okoliša s obzirom na 27 pokazatelja iz Ključne grupe prema Europskoj agenciji za okoliš (Core set of indicators) prema izvještaju Četvrte Paneuropske procjene stanja okoliša u sklopu tzv. Beogradskog izvješća 2007. Nacionalni registar onečišćivanja okoliša.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. KACIAN, N.: Osnove sigurnosti - Zagreb: IPROZ, 2000.
2. KACIAN, N.: Osnove zaštite na radu - Zagreb: IPROZ, 1988.
3. KACIAN, N.: Vrste opasnosti i štetnosti - Zagreb: IPROZ,1988.
4. PETZ, B: Psihofiziologija rada (Psihološki problemi nezgoda i nesreća) - Zagreb. Školska knjiga, 1987.
5. STARY, D.: Ljudski čimbenici u zaštiti - Zagreb: IPROZ, 1998.
6. STARY, D.: Uputa o praktičnom osposobljavanju zaposlenika za rad na siguran način i ocjeni praktične osposobljenosti - Zagreb, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, 1997.
7. BRKIĆ, KURAN, MUSLIM, SCHAUB: Zakon o zaštiti na radu s komentarom, sudskom i upravnom praksom - Zagreb: Organizator, 1999.
Preporučena literatura:
8. Časopis "Rad i sigurnost " - Zagreb, IPROZ
9. "Sigurnost " - Zagreb, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti
10. "Glasilo DZNM" - Zagreb, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
11. "Narodne novine"
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže