Javno zdravstvo
Kratica: 615JAZ3L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Luka Kovačić
V. pred. Gordana Pajan-Lehpaner
Izvođači:
Opis predmeta: Definiranje zdravstva i sustava zdravstvene zaštite, činitelji koji utječu na zdravlje, ?zdravlje
za sve?, unapređenje zdravlja, zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi, zdravstveno stanje
stanovništva, populacijska dinamika i demografska obilježja. Zdravlje pojedinaca i zajednice,
čimbenici rizika za zdravlje, zdravstveno gospodarstvo. Metode društvene intervencije na
području socijalne sigurnosti, nezaposlenost i zdravlje; socijalne potrebe i socijalna zaštita,
suzaštita i samozaštita. Najznačajniji javnozdravstveni problemi, prevencija i razine
prevencije, planiranje zdravstvene zaštite, zdravstvena ekologija, utjecaj okoliša na zdravlje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakšić, Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina, Zagreb, Medicinska naklada, 2000.
2. Kovačić L. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Medicinska naklada Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
3. Kesić, B. Život i zdravlje, Zagreb, 1993.
4. Jonjić, A. i sur. Socijalna medicina, Vitagraf Rijeka, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže