Klinička medicina V
Kratica: 615KM53L Opterećenje: 20(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Stjepan Barišin
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove anesteziologije; Osnove fiziologije i patofiziologija hitnih stanja kod internističkih i
kirurških bolesnika; Hitna stanja u predhospitalnim uvjetima; Hitna stanja u hospitalnim
uvjetima; Osnove reanimacije (BLS protokol); Osnove liječenja vitalno ugroženih bolesnika;
Monitoring i mehanička ventilacija bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Majerić Kogler, M, Jukić, M., Husedžinović, I., Sekulić, A. Žunić, J. Klinička anesteziologija. Medicinska naklada Zagreb 2005.
2. Husedžinović, I., Barišin, S. Skripta iz urgentne medicine (hitna stanja) 1998.
3. Valent, V. Urgentna medicina ? prehospitalni postupak 1995.
4. Husedžinović, I. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja ?Anestezija kardijalnog bolesnika u općoj kirurgiji? 2003.
Preporučena literatura:
5. Handley AJ, Monsieurs KG, Bossaert LL. Smjernice 2000. za Osnovno održavanje života odraslih (Adult Basic Life Support) Europskog vijeća za resuscitaciju (ERC). Resuscitation 2001; 48: 199-205.
6. Hinds CJ, Watson D. Intensive Care: A Concise. Textbook, 2nd edn. WB Saunders, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže