Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu
Kratica: 615OIR3L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Damir Lučanin
pred. Janko Babić
Izvođači:
Opis predmeta: Istraživačka metodologija:
istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa, izvori i vrste podataka, specifičnosti
podataka vezanih uz sestrinsku praksu, vrste mjernih ljestvica, karakteristike mjernog
postupka, postupci prikupljanja podataka (sistematsko promatranje, mjerenje, liste
označavanja i ljestvice procjene, intervju, ankete i upitnici, testovi), izvori stručne literature,
izvještaji o rezultatima istraživanja.
Statistika:
osnovni pojmovi vjerojatnosti, aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna
vrijednost, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti, pogreška aritmetičke sredine,
normalna raspodjela, standardizirani rezultati (z-vrijednosti), statistička značajnost razlike
između raznih grupa podataka (t-test i hi2 - test za različite vrste podataka), povezanosti
među podacima ? korelacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mejovšek, M.(2003) Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Jastrebarsko: Naklada "Slap". 1. dio ? Poglavlja: od 1. do 4. (od 17. do 114. stranice) 93 stranice
2. Petz, B. (1997) Statistika za praksu. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sektor za kadrovske, pravne i obrazovne poslove.
Preporučena literatura:
3. Marušić, M., Petrovečki, M., Petrak, J. i Marušić, A. (2008) Uvod u znanstveni rad u medicini. 4 izd. Zagreb: Medicinska naklada.
4. Petz, B. (1997) Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada "Slap".
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže