Kliničke vježbe zdravstvene njege II
Kratica: KV26152L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 105(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: v. pred. Vesna Turuk
Izvođači:
Opis predmeta: Tijekom kliničkih vježbi student/ica primjenjuje stečeno teorijsko znanje i vještine iz kolegija Zdravstvena njega djeteta na području pedijatrije, Zdravstvene njege majke i novorođenčeta te Zdravstvene njege odraslih I.
Zdravstvena njega zdravog djeteta, procjena rasta i razvoja novorođenčeta, psihički i fizički razvoj djeteta, zdravstvena njega djeteta sa hematološkim, nefrološkim, gastroenterološkim, kardiološkim, pulmološkim, neurološkim, endokrinološkim poremećajima, zdravstvena njega nedonošenog djeteta u inkubatoru, psihička i fizička priprema djeteta za pojedine medicinsko-tehničke zahvate: biopsija jetre, urodinamika, mikciona cistouretrografija, cistoskopija, UZV bubrega, holter, EKG, te hitna stanja u pedijatriji.
Zdravstvena njega trudnice s fiziološkom trudnoćom, zdravstvena njega trudnice s patološkom trudnoćom, psihička i fizička priprema trudnice za medicinsko tehničke zahvate ? amnioskopija, amniocenteza, ultrazvuk, zdravstvena njega rodilja, zdravstvena njega babinjača, zdravstvena njega babinjača nakon operativno dovršenog porođaja, zdravstvena njega novorođenčeta.
Zdravstvena njega odraslih I: provođenje procesa zdravstvene njege kod internističkih, infektoloških i neuroloških bolesnika. Priprema bolesnika za terapijske i dijagnostičke postupke, Mantoux test, EKG, priprema lijeka za i.v. primjenu, priprema i primjena infuzijskih otopina (infuzijske pumpe), priprema i primjena transfuzije, uvođenje i održavanje nazogastrične sonde, uzimanje materijala za mikrobiološke pretrage.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže