Pedijatrija
Kratica: PED6152Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić
Izvođači:
Opis predmeta: U kolegiju su posebno istaknuta razvojna doba djeteta od začeća, antenatalnog i postnatalnog perioda do adolescencije. Prihvatiti tezu da je prema Konvenciji o pravima djeteta definirana dob djeteta do 18 godina.
Pored normalnog razvoja i odstupanja, posebno se razmatra pristup i pomoć bolesnom djetetu u smislu kako rano prepoznati bolest, odnosno spriječiti daljnji nastavak komplikacija i posljedica.
Naglašava se važnost komunikacije i uvažavanja djeteta i njegovih roditelja u prevenciji i liječenju djece te stvaranju pozitivnog ozračja u institucijama koje pružaju zdravstvenu skrb djeci (ambulante i bolnice).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže