Zdravstvene njega djeteta
Kratica: ZND6152L Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 90(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: v. pred. Vesna Turuk
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij uključuje praktično iskustvo, promovira sadržaje koji doprinose zdravom početku života, normalnom rastu i razvoju djeteta. Usmjeren je na čimbenike koji vitalno ugrožavaju zdravlje djeteta kao i na zdravstvenu njegu bolesnog i vitalno ugroženog djeteta. Također uključuje sadržaje koji se odnose na poboljšanje kvalitete boravka djeteta u bolnici, komunikaciju s djetetom i roditeljima na odjelu i u jedinici intenzivnog liječenja, zatim na dječje odgovore na bolest i hospitalizaciju i njihovo iskustvo te percepciju tih odgovora, ublažavanje boli kod bolesnog i vitalno ugroženog djeteta, odnose i ulogu medicinske sestre u zdravstvenoj njezi djeteta s različitim zdravstvenim potrebama. Kolegij uključuje i sadržaje o pravilnoj prehrani zdravog, bolesnog i vitalno ugroženog djeteta, pripremu djeteta za dijagnostičko ? terapeutske zahvate.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže