Završni rad
Kratica: ZAR615SE Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Student odabire i prijavljuje temu završnog rada. Završni rad student izrađuje uz pomoć mentora nastavnika izabranog u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje. Nakon završene treće godine studija i položenih ispita koji su predviđeni nastavnim planom i programom student može pristupiti obrani završnog rada pred tročlanim povjerenstvom kojeg imenuje dekan Zdravstvenog veleučilišta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže