Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja
Kratica: FRZZSE Opterećenje: 20(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. Marko Šušak
prof. v. š. dr. sc. Dragan Kubelka
Izvođači:
Opis predmeta: - Sila i energija.
- Hidrodinamika i hidrostatika.
- Elektromagnetsko zračenje.
- Radioaktivnost.
- Organizacija zaštite od zračenja u RH.
- Radiološki uređaji i tehnike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001.
2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
Preporučena literatura:
3. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stranica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004,. str. 42 - 100
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže