Zdravstvena njega odraslih I (2)
Kratica: 1111ZNO1 Opterećenje: 45(P) + 20(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 120(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 45(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Štefanija Ozimec Vulinec
prof. v. š. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači:
Opis predmeta: - Specifičnosti procjene stanja bolesnika (utvrđivanje potreba bolesnika, fizikalni aspekti procjene bolesnika vezano za određene poremećaje),
- zbrinjavanje bolesnika u hitnim stanjima (akutna procjena, prioritetne sestrinske dijagnoze, ciljevi, sestrinske intervencije),
- specifičnosti pripreme i primjene terapijskih postupaka,
- sudjelovanje u pripremi i izvođenju dijagnostičkih postupaka,
- ublažavanje boli vezano za poremećaje (procjena bolesnika s boli; sestrinska dijagnoza bol),
- zdravstvena njega bolesnika s poremećajem oksigenacije i ventilacije;
- zdravstvena njega bolesnika s tuberkulozom pluća, KOPB, pneumonijama,
- zdravstvena njega bolesnika s nefrološkim i gastrointestinalnim bolestima,
- poremećaj balansa tekućine i elektrolita,
- zdravstvena njega bolesnika sa cirozom jetre i komplikacijama,
- zdravstvena njega bolesnika s kardiovaskularnim bolestima;
- zdravstvena njega bolesnika sa dubokom venskom trombozom,
- zdravstvena njega bolesnika s poremećajem imunološkog sustava,
- zdravstvena njega bolesnika s poremećajem endokrine funkcije (zdravstvena njega oboljelih od šećerne bolesti, hipotireoze, hipertireoze i Cushingova sindroma),
- zdravstvena njega bolesnika s poremećajem egzokrine funkcije gušterače,
- zdravstvena njega bolesnika s poremećajem funkcije hematopoetskog i limfatičkog sustava,
- specifičnosti pripreme i primjene citostatske terapije (nuspojave citostatske terapije, komplikacije);
- primjena krvnih derivata;
- metode izolacije bolesnika - sistem obrnute izolacije,
- zdravstvena njega bolesnika oboljelih od malignih bolesti,
- palijativna skrb bolesnika,
- specifičnosti procjene stanja infektoloških bolesnika,
- preekspozicijska i posteekspozicijska zaštita od zaraznih bolesti,
- metode izolacije bolesnika,
- zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bakterijskih zaraznih bolesti (crijevnih zaraznih bolesti, meningitisa,tetanusa),
- zdravstvena njega oboljelih od virusnih zaraznih bolesti (meningitisa, hepatitisa A, B,C,D, infekcije HIV-om)
- zdravstvena njega oboljelih od parazitarnih bolesti (amebijaze, trihineloze).
- Ublažavanje boli vezano za neurološke poremećaje,
- zdravstvena njega bolesnika s neurološkim bolestima (bolesti moždane cirkulacije, neuromišićne bolesti, epilepsija),
- zdravstvena njega bolesnika s poremećajima svijesti,
- priprema bolesnika za dijagnostičke i terapijske postupke (lumbalna punkcija, angiografija, mijelografija EP, EEG),
- multidisciplinarni tim i specifičnosti skrbi za neurološke bolesnike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ozimec,Š, Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, 2014.
2. Ozimec, Š, Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu,Zagreb, 2014.
3. Sedić,B, Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi). Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2008.
4. Vrhovac,B., i sur.Interna medicina. Naklada Ljevak Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)
5. Brinar, V. I sur. Neurologija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
6. Kuzman, I., Infektologija za visoke zdravstvene škole, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:
7. Morović-Vergles,J.Interna medicina, Naklada Slap,Zagreb,2008. (odabrana poglavlja)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže