Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Kratica: 1111OUZN Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 40(PKL-M)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: - Teorije upravljanja i organizacije rada.
- Organizacijska kultura zdravstvene radne organizacije, organizacijska struktura, organizacijska načela i koncepti, ustroj zdravstvene radne organizacije prema konceptima rukovođenja.
- Specifičnosti strateškog upravljanja, operativnog upravljanju i organizacije u sestrinskoj praksi.
- Zadaci medicinske sestre na svim upravljačkim razinama.
- Osnovni elementi i stilovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinskoj praksi.
- Modeli organizacije rada u sestrinstvu te supervizijski procesi u sestrinskoj praksi.
- Upravljanje sustavima tehničke i strukturalne potpore u sestrinskoj praksi: bolničkim informatičkim sustavima, opskrbom lijekovima, distribucijom hrane, distribucijom rublja i transportom bolesnika.
- Kategorizacija bolesnika, organizacija rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara: u odnosu na potrebe bolesnika kroz direktnu i indirektnu zdravstvenu njegu.
- Načela timskog rada, gradnja tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi.
- Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, upravljanje promjenama te načini i principi donošenja odluka.
- Osnovni principi upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege, sustavi upravljanja kvalitetom, standardi kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatori kvalitete.
- Osnove administrativnog rada u području zdravstvene njege: sestrinska dokumentacija, bolesnički elektronski karton, e-vizita, planiranje materijalnih i ostalih troškova, koordinacije rada s nemedicinskim službama unutar radne organizacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kalauz S.,Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi, Medicinska naklada, Zagreb, 2014.
2. Bahtijarević-Šiber F , Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 2007
Preporučena literatura:
3. Baračkai, Z. Dileme donositelja poslovnih odluka, Sinergija d.o.o., Zagreb, 2010.
4. Noe, R.A., Hollenbeck J. R., Gerhart, B.,. Wright, P. M., Menadžment ljudskih potencijala, Mate d.o.o., 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže