Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Kratica: SZZASE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Vitomir Boić
Izvođači:
Opis predmeta: - Pojam i sadržaj zdravstvenog prava, odnos prema drugim znanstvenim granama i načela obavljanja zdravstvene djelatnosti.
- Pojam zdravstvene zaštite i društvene skrbi za zdravlje, mjere zdravstvene zaštite, razine zdravstvene djelatnosti, sadržaj i organizacijski oblici zdravstvene djelatnosti, zdravstvene ustanove
- Prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti (Pružanje i uskraćivanje pomoći)
- Međusobni odnosi zdravstvenih radnika i pacijenata
- Priziv savjesti
- Profesionalna tajna
- Obveza prijavljivanja
- Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije
- Izbor drugoga liječnika
- Pretraga liječničke ordinacije
- Zdravstveni djelatnici kao svjedoci i vještaci
- Osiguranje kvalitete pružene zdravstvene usluge (Stručno usavršavanje; Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika; Strukovne komore)
- Komore zdravstvenih radnika (Obvezatnost udruživanja u komoru; Iznimke od obveznog udruživanja u Komoru; Javne ovlasti Komore; Poslovi Komore; Tijela Komore; Nadzor nad radom Komore; Suradnja Komore s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim tijelima; Obavještavanje Komore; Opći akti Komore - Statut; Financiranje rada Komore; Fond uzajamne pomoći; Plaćanje članarine i druge financijske obveze člana Komore).
Disciplinska odgovornost zdravstvenih radnika (Disciplinske povrede; Teža i lakša disciplinska povreda; Disciplinska tijela; Disciplinske mjere; Novčana kazna; Pokretanje disciplinskog postupka; Odgovarajuća primjena zakona; Zastara; Prekršajna odgovornost), kaznenopravna i građanskopravna odgovornost,
- Temeljna prava pacijenata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Babić, T. - Roksandić, S., Osnove zdravstvenog prava, Zagreb, 2006.
2. Čizmić, J., Pojam, izvori i načela medicinskog prava, "Pravo i porezi", god. XVI., 2007., br. 6, str. 25.-34.
Preporučena literatura:
3. Čizmić, J., Pravni aspekti medicinske dokumentacije, "Pravo i porezi", godina XVI., 2007., br. 10., str. 3.-18.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže