Neurologija
Kratica: 1111NEUR Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: doc. dr. sc. Ines Lazibat
Izvođači:
Opis predmeta: - Uzroci neuroloških bolesti, životne navike, rizični čimbenici, te kako ih spriječiti.
- Dijagnostika neuroloških bolesti poremećaja i stanja posebice u domeni više medicinske sestre i tehničara.
- Dijagnostičke aparature i tehnike.
- Neurološke bolesti kao jedan od vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj i Europi.
- Hitna stanja u neurologiji.
- Ostale neurološke bolesti.
- Metode liječenja i primjena lijekova u neurologiji.
- Neurologija i granična područja.
- Udio nesreća na poslu i profesionalnih bolesti u neurološkim poremećajima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bučuk, M., Tuškan-Mohar,L. Neurologija: za stručne studije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012.
2. Demarin V., Trkanjec Z., Neurologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
3. Nastavni tekstovi
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže