Zdravstvena njega odraslih II (2)
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 40(P) + 10(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 70(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 80(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Sonja Kalauz
pred. Irena Kovačević
Izvođači:
Opis predmeta: - teorijska i praktična primjena znanja usmjerenih na zdravstveno zbrinjavanje kirurških pacijenata s posebnim naglaskom na holistički, sistematski i individualizirani pristup tijekom boravka u bolnici i nakon puštanja kući.
- sustavna preoperativna, perioperativna i postoperativna zdravstvena njega
- usmjerenost na kvalitetu života bolesnika nakon operativnog zahvata, sudjelovanje njegovih obitelji u skrbi, na rehabilitaciju i moguću palijativnu skrb.
- edukacija za primjenu znanja i vještina u prikupljanju podataka i procjena potreba bolesnika za zdravstvenu njegu, definiranje problema, postavljanje sestrinskih dijagnoza.
- hitni i elektivni prijem kirurškog bolesnika: opći i specijalni nadzor, edukacija kirurškog bolesnika, psihička i fizička priprema pacijenata za operativni zahvat, enteralna i parenteralna prehrana bolesnika, transfuzija krvi i krvnih pripravaka, nadoknada cirkulacijskog volumena, neposredna fizička priprema za: operativni zahvat, premedicija, neposredno postoperativno praćenje bolesnika, poslijeoperacijske poteškoće, poslijeoperacijske komplikacije;
- specijalna područja zdravstvene njege kirurških pacijenata: preoperativna priprema i poslijeoperacijska zdravstvena njega: kardiokirurškog bolesnika, neurokirurškog bolesnika, bolesnika s operativnim zahvatima na gastrointestinalnom traktu, bolesnika s operativnim zahvatima na respiratornom traktu, bolesnica s ginekološkim kirurškim zahvatima, specifičnosti zdravstvene njege djece kod kojih je učinjen operativni zahvat, te specifičnost vođenja sestrinske dokumentacije,
- tehnička priprema prodaje i instrumenata za operativni zahvat, organizaciju rada u sali, održavanje ispravnosti instrumentarijata i provođenje osnovnih mjera zaštite osoblja i pacijenata tijekom operativnog zahvata - sterilizaciju, dezinfekciju, aseptični uvijeti rada
- razvijanje profesionalnog odnosa prema radu i postupanju u skladu sa zakonskim i etičkim načelima, uvažavanje timskog rada i razvijanja profesionalne komunikacije
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Benko, I. Zdravstvena njega kirurških bolesnika, Nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište, 2014.
Preporučena literatura:
2. Burke, KM., Le Mone P., Mohn-Brown, E., Eby,L. Medical Surgical Nursing Care (3rd Edition), Prentice Hall, 2010.
3. Donovan - Monohan F. at all., Manual of Medical-Surgical Nursing: A Care Planning Resource, Mosby, 2010.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže