Zdravstvena njega u kući
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 20(P) + 5(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 30(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 30(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Mara Županić
Izvođači:
Opis predmeta: - Sestrinska skrb u kući.
- Planiranje, priprema i tijek kućnog posjeta
- Procjena potreba, planiranja, provođenja i evaluacije zdravstvenog osiguranja u kući.
- Dijagnostički, terapijski i rehabilitacijski postupci u kućnim uvjetima: zdravstvena njega u kući nepokretnog i teško pokretnog bolesnika (toaletna, pomoć pri prehranjivanju i odijevanju, prevencija komplikacije dugotrajnog ležanja, primjena enteralne, parenteralne i lokalne terapije, uzimanje dijagnostičkih materijala kod nepokretnih pacijenata, poremećaja integriteta kože (ulcus crurisa, dekubitusa ...), skrb za pacijente s umjetnim otvorom (anus praeterom, kanilom ...).
- Zdravstveni odgoj pojedinaca i obitelji.
- Potpora obitelji s bolesnim članom.
- Suradnja i komunikacija s multidisciplinarnim timom.
- Pravni propisi u zdravstvenoj njezi u kući.
- Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijskih nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mojsović Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici 1, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2004.
2. Mojsović Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2006.
Preporučena literatura:
3. Šimunec D. ur: Smjernice za postupke u zdravstvenoj njezi u kući, HKMS, Zagreb, 2009.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže