Kirurgija, traumatologija i ortopedija
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Mario Zovak
Izvođači:
Opis predmeta: - Opća kirurška patofiziologija, pred operacijska obrada i priprema bolesnika
- Osnovni operacijski zahvati iz područja abdominalne, vaskularne, torakalne, kardijalne, plastično-rekonstruktivne kirurgije, traumatologije, neurokirurgije, urologije i ortopedije
- Moguće komplikacije i načini liječenja
- Suvremeni aspekti onkološke kirurgije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šoša T., Sutlić, Ž., Stanec, Z, Tonković, I. i sur. Kirurgija. Naklada Ljevak Zagreb, 2007
Preporučena literatura:
2. Prpić I. i suradnici. Kirurgija za medicinare. Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže