Psihijatrija i mentalno zdravlje
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić
Izvođači:
Opis predmeta: - Uvod u psihijatriju, osnove psihopatologije, duševni poremećaji organskih ishoda, mentalnih i bihevioralnih poremećaja kao posljedica uporabe psihoaktivnih tvari.
- Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji, afektivni poremećaji i poremećaji raspoloženja, poremećaj osobnosti, neurotski poremećaj kao posljedica izloženosti stresa.
- Mentalna retardacija, poremećaji psihološkog razvoja, bihevioralni i emotivni poremećaji u dječjim dobima i adolescenciji.
- Urgentna stanja u psihijatriji.
- Suvremena organizacija psihijatrijskih službi.
- Osnove različitih pristupa u psihijatrijama, psihofarmakoterapija.
- Društveni pravni status duševnih bolesnika i njihova prava
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Moro, LJ., Frančišković, T. "Psihijatrija" Udžbenik za više zdravstvene studije; Udžbenici, Sveučilišta u Rijeci, 2004.
Preporučena literatura:
2. Štrkalj-Ivezić, S., Psihoza, shizofrenija, shizoafektivni poremećaj, bipolarni poremećaj, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže