Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 20(PKL-M)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Marinko Vučić
Izvođači:
Opis predmeta: - Povijest anesteziologije
- Periop. prehrana.
- Prijeanestezijski pregled i priprema bolesnika za anesteziju i kirurški zahvat.
- ASA-klasifikacija bolesnika
- Hemodinamski monitoring u anesteziji
- Indukcija u anesteziji: Intravenski i inhalacijski anestetici, mišićni relaksansi, opijati
- Komplikacije opće i regionalne anestezije
- Poslijeanestezijska skrb
- Regionalna anestezija
- Neuroaksijalna anestezija
- Periferni nervni blokovi
- Srčani zastoj-kardiopulmonalna reanimacija
- Postupci osnovnog održavanja života (BLS) i automatska vanjska defibrilacija (AED)
- Osnovne i napredne mjere
- Održavanja dišnog puta
- Prepoznavanje ritmova srčanog zastoja.
- Defibrilacija
- Postupci neposrednog održavanja života (ILS)
- Opskrba politraumatiziranog bolesnika
- Postupci pri neurotraumi (mini neurološki pregled, AVPU skala)
- Akutna respiratorna insuficijencija
- Intenzivno liječenje bolesnika
- Mehanička ventilacija
- Dekompenzacja srca, Kardiogeni šok, AIM
- Zatajivanje srca i krvotoka, kardiogeni šok, infarkt srca, poremećaji provođenja
- Šok, sepsa i sindrom višeorganskog zatajivanja.
- Akutna bol
- Kronična bol
- Akupunktura u liječenju boli
- EWS skoring sistem (rano prepoznavanje životno ugroženog bolesnika u bolničkim uvjetima)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Majerić Kogler, M, Jukić, M., Husedžinović, I., Sekulić, A. Žunić, J., Klinička anesteziologija. Medicinska naklada Zagreb 2005.
2. Šustić A. i sur., Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente prediplomskih, diplomskih i stučnih studija, Medicinski fakultet Rijeka, Digital pont d.o.o.Rijeka, 2014.
3. ILS priručnik (Immediate Life Support) priručnik Hrvatskog reanimatološkog društva (CroRC/ERC)
4. ASL priručnik (Advance Life Support) priručnik Hrvatskog reanimatološkog društva (CroRC/ERC)
Preporučena literatura:
5. Handley AJ, Monsieurs KG, Bossaert LL. Smjernice 2000. za Osnovno održavanje života odraslih (Adult Basic Life Support) Europskog vijeća za resuscitaciju (ERC). Resuscitation 2001; 48: 199-205.
6. Gvožđak, M. Tomljanović B., Temeljni hitni medicinski postupci, HKMS, Hrvatski zavod za hitnu medicine, Zagreb, 2011.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže