Sigurnost pacijenta u zdravstvenoj ustanovi
Kratica: SPZUSE Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Sanja Ledinski Fičko
Izvođači:
Opis predmeta: - Definiranje pojma sigurnosti pacijenta te primarna procjena sigurnosti pacijenta,
- definiranje postojećih indikatora kvalitete te njihov utjecaj na kvalitetu skrbi,
- postupci prevencije pada,
- instrumentalne metode procjene rizika za pad,
- prepoznavanje i definiranje mogućih faktora koji ugrožavaju sigurnost pacijenta,
- utjecaj tehnologije na sigurnost pacijenta,
- postupci sigurnog transporta pacijenta na dijagnostičke pretrage,
- postupci sigurnog transporta vitalno ugroženog pacijenta,
- pristup incidentnoj situaciji i postupak prijave incidenta,
- edukacija pacijenta o mogućim opasnostima i prevenciji istih,
- prepoznavanje uzroka smanjenja sigurnosti pacijenta u zdravstvenoj ustanovi (ljudski, medicinski i sistemski faktori),
- europske i svjetske strukovne organizacije za unapređenje sigurnosti pacijenata,
- učinkovita komunikacija i timski rad u svrhu unapređenja sigurnosti pacijenta,
- razvijanje situacijske osvještenosti.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Reason J. Human error: models and management. BMJ ,2000
2. Institute of Medicine. To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academy Press, 2000
Preporučena literatura:
3. Pronovost P, Sexton B. Assessing safety culture: guidelines and recommendations. Qual Saf Health Care 2005;14:231-233
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže