Timski rad u sestrinstvu
Kratica: TRUSSE Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: pred. Martina Smrekar
Izvođači:
Opis predmeta: - Definiranje pojma timskog rada, vrste timova, upravljanje timom.
- Analizirati mogućnosti za uspješan rad u timu.
- Pojasniti argumentirane činjenice za kvalitetan rad.
- Prepoznati greške u komunikacijskim kanalima koje utječu na djelotvornost tima.
- Oblikovati uspješnog vođu tima.
- Unaprijediti komunikaciju unutar članova tima.
- Razvijanje vještina problemskog rješavanja situacije unutar timova.
- Definirati hijerarhiju upravljanja u timskom radu.
- Učinkovito delegiranje zadataka i holistički pristup.
- Definirati uzroke neuspjeha rada u timu.
- Rješavanje sukoba između pojedinca i grupe.
- Učinkovito smanjivanje predrasuda u timskom radu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sikavica P., Novak M., Poslovna organizacija, Zagreb, Informator, 1999.
2. Sullivan, J.E., Decker, J.P., Effective leadership and management in nursing, New Jersey: Pearson Education, 2005.
Preporučena literatura:
3. Pillemer K., Meador R., Leading the Way: Busy Nurses Guide to Supervision in Long-Term Care, Thompson Delmar Learning, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže