Zdravstvena njega utemeljena na dokazima
Kratica: ZNUDSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: doc. dr. sc. Sonja Kalauz
pred. dr. sc. Biljana Kurtović
Izvođači:
Opis predmeta: - definicija zdravstvene njege utemeljene na dokazima
- povijest razvoja teorije i prakse utemeljene na dokazima u zdravstvenoj njezi;
- etički aspekti znanstveno - istraživačkog rada i prakse zasnovane na dokazima;
- važnost istraživanja i prakse utemeljene na dokazima za sigurnost bolesnika i kvalitetu zdravstvene njege;
- modeli sestrinske prakse utemeljene na dokazima - Model Stetler (Stetler, 2000), Model Iowa (Titler et al., 2001), John Hopkins model (Newhouse et al., 2007), Model ACE Star (Stevens, 2004), Model prakse temeljene na dokazima za medicinske sestre (Reavy, Tavernier, 2008);
- izvori znanja i spoznaja za provođenje prakse utemeljene na dokazima: empirijska istraživanja/kvantitativne i kvalitativne studije; primarni i sekundarni izvori;
- hijerarhija dokaza na temelju njihovog porijekla: randomizirane kontrolirane studije, kohortne studije, studije slučajeva (case-study), izvještaji o pojedinačnim slučajevima ili seriji slučajeva (Case reports/Case series), mišljenje stručnjaka, različita stručno izdanja, stručni članci i sl.;
- pristupi dokazima: elektroničke baze podataka, knjižnice na sveučilištima, bolnice (pretplata na Ovid, EBSCOhost, Proquest, Gale i PubMed), MEDELINE - katalog članaka iz medicinskih časopisa te CINAHL- popis članka iz časopisa sestrinstva i zdravstva;
- smjernice za prikupljanje, analizu i sintezu dokaza te provođenje promjena u praksu u području zdravstvene njege: utvrđivanje problema/ili potrebe za promjenama; prikupljanje i vrednovanje empirijskih dokaza; prikupljanje i vrednovanje neempirijskih dokaza; sinteza/sažimanje dokaza; integriranje dokaza sa kliničkim ekspertizama, stavovima i vrijednostima korisnika usluga/bolesnika; predlaganje promjena u praksi ili donošenja odluka, vrednovanje i odabir najboljeg/najprihvatljivijeg dokaza;
- analiza isplativosti uvođenja u praksu najboljeg/najprihvatljivijeg dokaza - provedivost, mogućnosti radne organizacije, raspoloživost ljudskih i materijalnih resursa;
- primjena najboljeg/najprihvatljivijeg dokaza u proces zdravstvene njege i njegova standardizacija;
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nicky Cullum, Donna Ciliska, Brian Haynes, Evidence-Based Nursing: An Introduction, Willey, 2008.
2. Alba DiCenso, Gordon Guyatt, M.D., Donna. Ciliska, Evidence Based Nursing: A Guide to Clinical Practice, Elsevier Health Sciences, 2005.
Preporučena literatura:
3. Evidence-Based Nursing Journal, BMJ Publishing Group Ltd & The RCN Publishing Company Ltd (ebn.bmj.com)
4. Sonja Kalauz, Etika u sestrinstvu, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže