Klinička farmakologija u sestrinskoj praksi
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 20(P) + 10(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Čulig
Izvođači:
Opis predmeta: - Uvod u klinički farmakologiju
- Zakonodavstvo
- Istraživanje lijekova
- Smjernice za racionalnu primjenu lijekova
- Farmakoterapija kroničnih bolesti
- Racionalno liječenje kroničnih bolova, analgetici i drugi lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
- Autonomni živčani sustav
- Protuupalni lijekovi
- Racionalno liječenje infektivnih bolesti
- Kardiovaskularna farmakologija
- Primjena lijekova u palijativnoj skrbi
- Osobitosti farmakoterapije posebnih skupina bolesnika
- Fitoterapija i vitamini
- Nuspojave i interakcije lijekova
- Otrovanja i liječenje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Greenstein B., Gould D.: Clinical Pharmacology for Nurses. Churchill Livingstone Elsevier, 2009.
2. Katzung BG, Masters SB,Trevor AJ.Temeljna i klinička farmakologija. Medicinska naklada , Zagreb,2011, (izabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
3. Rang H.P, Dale M.M, Ritter JM, Moore PK: Farmakologija.Golden Marketing, Zagreb, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže