Poslovna sigurnost u zdravstvu
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 10(PKL-M)
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Mišević
Izvođači:
Opis predmeta: Pojam globalne, nacionalne, korporativne (poslovne) sigurnosti, Zadaci i ciljevi poslovne sigurnosti u zdravstvenom sustavu, organizacija sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, zaštita na radu i protupožarna zaštita u zdravstvenom sustavu, zaštita intelektualnog vlasništva u zdravstvenom sustavu, zaštita radnog okoliša i gospodarenje medicinskim otpadom u zdravstvenom sustavu, upravljanje kriznim situacijama u zdravstvenom sustavu, sigurnosne politike informacijskih sustava u zdravstvenom sustavu, Zaštita poslovnog procesa od računalnog kriminaliteta u zdravstvenom sustavu, norme i normizacije u zdravstvenom sustavu, zaštita podataka i informacija u zdravstvenom sustavu, novi modeli sigurnosti i javno-privatno partnerstvo u zdravstvenom sustavu, uloga zdravstvenog sustava u sustavu nacionalne sigurnosti RH, normativni okvir poslovne sigurnosti
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivandić Vidović D, Karlović I., Ostojić A. Korporativna sigurnost. Zagreb: Udruga Hrvatskih menadžera sigurnosti; 2011.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže