Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije / transplantacije
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 30(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Biljana Kurtović
pred. Valentina Krikšić
Izvođači:
Opis predmeta: - Stanje i organizacija transplantacijske medicine u RH.
- Povijest transplantacija u svijetu i u Hrvatskoj.
- Detekcija, selekcija i evaluacija potencijalnog donora.
- Kriteriji dijagnostike moždane smrti.
- Patofiziologija moždane smrti i održavanje donora organa,
- etički i religijski aspekti davanja organa, pristupa obitelji potencijalnog donora.
- Specifičnosti sestrinske skrbi za pacijente s dijagnozom moždanog smrti.
- osnovne smjernice za kvalitetu i sigurnost u transplantaciji organa, tkiva i stanica.
- Život poslije transplantacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Husedžinović, I., Lovrić, Lj,K., 10 godina eksplantacijskog programa u KB Dubrava - Gdje smo danas? Medicinska naklada. Zagreb, 2004.
2. Ministarstvo zdravstva RH i Hrvatska donorska mreža. 1. Tečaj za transplantacijske koordinatore. Pula, 2003.
Preporučena literatura:
3. TPM educational project. Transplant coordination manual. Barcelona, November 2011.
4. Pallis, C, Harley, DH:, "Osnove smrti moždanog debla", hrvatsko izdanje. Izdavači: Hrvatska donorska mreža, Pula i Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
5. Vodič za kvalitetu i sigurnost u transplantaciji organa, tkiva i stanica, Izdavač: Vijeće Europe, 2004.
6. Pavleković,M., Život meni na dar. Osijek, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže