Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija
Kratica: 1111SE2 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: doc. dr. sc. Aleksandar Racz
doc. dr. sc. Damir Lučanin
Izvođači:
Opis predmeta: Znanost i znanstveni pristup; vrste stručnih i znanstvenih radova, izravno i neizravno navođenje (citiranje); upućivanje (referiranje) na izvore; navođenje bibliografskih i drugih izvora; pisanje bibliografije (literature); osnovni stilovi - Vancouver, Harvard, Chicago, APA; citiranje knjiga (omeđenih publikacija); citiranje znanstvenih i stručnih radova; citiranje poglavlja u knjizi, znanstvenih i stručnih radova u zbornicima i zbirkama; citiranje znanstvenih i stručnih članaka u časopisima; citiranje napisa u novinama i intervjua; citiranje zakona, pravilnika i uputa; citiranje publikacija internacionalnih organizacija i drugih izvještaja; citiranje izvora s interneta i elektroničkih medija; citiranje vs. samocitiranje; osnove znanstvene publicistike, temeljni pojmovi iz bibliometrije i altmetrije; vidljivost i odjek radova; znanstvena čestitost; plagijarizam i oblici znanstvene nečestitosti u segmentu citiranja i referenciranja izvora;.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marušić, M. i sur. (2008). Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada (izabrana poglavlja)
2. Mejovšek, M. (2013). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Zagreb: Naklada slap. (izabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
3. Gačić, M. (2012). Pisanje znanstvenih i stručnih radova. Zagreb: Školska knjiga.
4. Janović, T. (2013). Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim radovima, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
5. Jokić M., (2007) Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada, Zagreb: Sveučilišna knjižara.
6. Verčić, A.T., Ćorić, D.S., Vokić, N.P. (2010). Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje. Zagreb: M.E.P. d.o.o.
7. Patrias, K., Wendling, D. L. (2007). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, US National Library of Medicine. (dostupno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ )
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže