Dijetetika
Kratica: 1111SE1 Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. Eva Pavić
Izvođači:
Opis predmeta: - Uvod u kolegij, definicija dijetetike, povijest znanosti o prehrani
- Osnovni principi pravilne prehrane, pravilna prehrana u svijetu i kod nas te potrebe organizma za energijom i zaštitnim tvarima
- Digestija, apsorpcija i metabolizam masti, bjelančevina, ugljikohidrata, vitamina i minerala
- Uloga vode u organizmu
- Sastav namirnica i planiranje jelovnika
- Prehrana s obzirom na životnu dob, kategorije i zdravstveno stanje
- Javno-zdravstveni aspekati prehrambenih poremećaja, prehrambeni deficiti te bolesti uzrokovane nedovoljnom i nepravilnom prehranom
- Metode ocjene stanja uhranjenosti
- Mjere za ocjenu i unapređenje prehrane
- Prehrana u posebnim uvjetima
- Zdravstvena ispravnosti hrane
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Živković, R. Dijetetika, Zagreb; Medicinska naklada, 2002.
2. Turčić, V. HACCP i higijena namirnica, Zagreb; VT 2000.
3. Vučemilović LJ, Vujić Šisler LJ. Prehrambeni standardi za planiranje prehrane djece u dječjim vrtiću-jelovnici i normativi. Hrvatska udruga medicinskih sestara. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Sektor predškolski odjel 2007.
Preporučena literatura:
4. Sadler, M. ur. Encyclopedia of Human Nutrition. Academic Press Books, London, 1998 (sinopsisi odabranih poglavlja)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže