Patofiziologija
Kratica: 1111PAFI Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Duško Kardum
Izvođači:
Opis predmeta: - Opća patofiziologija:
- Opći modeli ponašanja organizma u zdravlju i bolesti
- Opći principi odgovora organizma na ozljedu i infekciju, bilo fizičkih, kemijskih ili bioloških agensa
- Specijalna patofiziologija:
- Specifični modeli ponašanja organa i tkiva kao što su: periferni i središnji živčani sustav, kardiovaskularni sustav, urogenitalni organi, krvotvorni organi i na krv, respiratorni sustav, probavne organI, endokrini sustav, tumori te osobito diferencijalna dijagnoza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gamulin S., Patofiziologija za visoke medicinske škole, Školska knjiga Zagreb, 2005.
2. Harrison s principles od internal Medicine, McGraw-Hill Medical, 13th edition, 2005.
3. Patofiziologija, Školska knjiga - Zagreb 2006.
Preporučena literatura:
4. Kovač Z., Gamulin S. , Marušić.M., Patofiziologija, Školska knjiga, Zagreb 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže