Zdravstvena njega neuroloških bolesnika
Kratica: 1111SE2 Opterećenje: 15(P) + 10(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 30(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 45(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači:
Opis predmeta: Specifičnosti procjene stanja bolesnika (utvrđivanje potreba bolesnika, fizikalni aspekti procjene bolesnika vezano za određene poremećaje),
zbrinjavanje bolesnika u hitnim stanjima (akutna procjena, prioritetne sestrinske dijagnoze, ciljevi, sestrinske intervencije),
specifičnosti pripreme i primjene terapijskih postupaka,
sudjelovanje u pripremi i izvođenju dijagnostičkih postupaka,
ublažavanje boli vezano za poremećaje (procjena bolesnika s boli; sestrinska dijagnoza bol),
zdravstvena njega bolesnika s neurološkim bolestima (bolesti moždane cirkulacije, neuromišićne bolesti, epilepsija),
zdravstvena njega s Guillain-barréovim sindromom
zdravstvena njega bolesnika s rijetkim bolestima neurološkog sustava (ALS, Mb. Wilson, Mb. Huntington,
zdravstvena njega bolesnika s poremećajima svijesti,
nove metode liječenja cerebrovaskularnih bpolesti i bolesti poremećaja pokreta
priprema bolesnika za dijagnostičke i terapijske postupke (lumbalna punkcija, angiografija, mijelografija EP, EEG),
multidisciplinarni tim i specifičnosti skrbi za neurološke bolesnike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić B. Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi). Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
2. Demarin V., Trkanjec Z., Neurologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
Preporučena literatura:
3. Bašić Kes, V. Moždani udar. Zagreb: Medicinska naklada; 2014.
4. Brinar, V. Neurologija za medicinare. Zagreb: Medicinska naklada; 2009.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže