Mikrobiologija s parasitologijom
Kratica: 1111SE1 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević
Izvođači:
Opis predmeta: - Znanja o osnovnim biološkim značajkama najvažnijih mikroorganizama i parazita koji uzrokuju infekcije pojedinih organskih sustava u čovjeka
- načini prenošenja infekcija uzrokovanim mikroorganizmima među ljudima;
- mogućnosti primjene antimikrobnih lijekova u liječenju određenih infekcija
- osnove mikrobiološke dijagnostike infekcija pojedinih organskih sustava
- pravilan način uzimanja materijala za mikrobiološku obradu;
- načine sprečavanja i zaštite od bolničkih infekcija;
- praktično upoznavanje s različitim metodama mikrobiološke dijagnostike u laboratoriju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mlinarić-Galinović, G., Ramljak-Šešo, M., ur. Specijalna medicinska mikrobiologija i parazitologija, udžbenik Visoke zdravstvene škole, Zagreb: A. B. D. Merkur, 2003.
2. Kalenić S, Missoni E i sur. Medicinska mikrobiologija i mikologija (odabrana poglavlja)., Merkur A.B.D Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
3. Richter B. Medicinska parasitologija. Merkur A.B.D.,Zagreb, 2002.
4. Presečki V i sur. Virologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže