Zdravstvena njega bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 45(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Biljana Kurtović
Izvođači:
Opis predmeta: - Praćenje stanja (monitoring) bolesnika - CVT, IKT, arterijski krvni tlak, EKG, diureza;
- praćenje plućnog arterijskog tlaka, praćenje intraabdominalnog tlaka;
- priprema bolesnika za intubaciju;
- zdravstvena njega bolesnika na umjetnoj ventilaciji;
- ekstubacija bolesnika;
- priprema za uvođenje endovenoznog katetera;
- njega CV katetera;
- terapija kisikom;
- hitna fizička i psihička preoperativna priprema bolesnika;
- priprema bolesnika za torakalno drenažu - aktivna sukcija;
- sestrinska procjena i tretman boli;
- kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Huseđinović, I. Značenje hemodinamskog praćenja. Medicinska naklada, Zagreb. 2007.
2. Benko, I. Specifičnosti rada med. sestre u jedinici intenzivnog liječenja. Nastavni tekstovi, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže