Intervencijska radiologija
Kratica: 675RG3 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Saša Schmidt
Izvođači:
Opis predmeta: Razlozi i specifične indikacije za radiološku intervenciju. Prikaz metodologije, praktičnih formi izvođenja i mogućih nuspojava pri intervencijskim postupcima u vaskularnom sustavu i u području endokranijuma. Intervencijske metode koje se koriste u svrhu definitivne ili palijativne redukcije ili potpune eliminacije patoloških procesa.
Prikaz instrumentacije i postupaka intervencije koji uključuju neki oblik suradnje s pratećim medicinskim strukama (anestezija, kirurgija, neurokirurgija, kardiologija, gastroenterologija, pedijatrija).
Odrednice sudjelovanja radiološkog tehnologa u intervencijskom postupku, te prikaz područja njegove ingerencije u organizaciji pretrage, nabavci potrošnih materijala, dokumentaciji tijeka i rezultata intervencije i administrativnom praćenju postupka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hebrang, A. Klarić-Čustović, R. i sur. Radiologija (odabrana poglavlja). Zagreb: Medicinska naklada, 2007.
2. Klanfar, Z. Radiološke i nuklearno-medicinske dijagnostičke metode (odabrana poglavlja). Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2013.
Preporučena literatura:
3. Klanfar, Z. Teorija i praksa radiološke tehnologije(odabrana poglavlja). Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2013.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže